INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ Naše Morava s.r.o., Návrší 281, Blučina 66456, Ič: 05801851, dále jako Dodavatel Odběratel (SUBJEKT ÚDAJŮ) bere na vědomí, že své osobní údaje předává nebo již předal Dodavateli dobrovolně a svobodně. Dodavatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které zpracovává na základě níže popsaných účelů, jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s Nařízením 2016/679 Sb. Účinným od 25. 5. 2018. Dodavatel postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. OSOBNÍ ÚDAJE: Odběratel bere na vědomí, že z mnoha osobních údajů a informací, které jsou poskytnuty Dodavateli dobrovolně a svobodně v souvislosti s výhradně uvedenými účely zpracování, Dodavatel zpracovává tyto osobní údaje: jméno, přímení, titul, název společnosti, adresa, telefon, IČ, DIČ, email. Tyto osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména s Nařízením (EU)2016/679 Sb. (GDPR) účinným od 25. 5. 2018. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro níže uvedené účely, není nutný Váš výslovný souhlas. Odběratel bere na vědomí, že rozsah jeho předaných osobních údajů pro účely zpracování jsou vůči jeho osobě přiměřené a minimalizované. PRÁVNÍ ZÁKLADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ÚČELY Odběratel bere na vědomí, že osobní údaje jsou zpracovávány na základě těchto právních základů a účelů: Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy za účelem registrace prostřednictvím webového formuláře na stránkách www.moravazprvniruky.cz a úmyslu uzavřít kupní smlouvu a před uzavřením smlouvy na žádost odběratele a dále za účelem zasílání obchodních sdělení souvisejících se smluvním nebo předsmluvním vztahem mezi Odběratelem a Dodavatelem, prostřednictvím elektronických prostředků. Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy (za účelem: zaslání nabídky nebo poptávky, uzavření kupní smlouvy) a zasláním obchodních sdělení, prostřednictvím elektronických prostředků souvisejících se smluvním nebo předsmluvním vztahem mezi Odběratelem a Dodavatelem. Splnění právní povinnosti (za účelem předání přehledů, hlášení, přiznání či jiné právní povinnosti související při zpracování účetnictví pro FÚ, ČSSZ, OSSZ, ÚP atd.). Oprávněného zájmu, pro účely s tím související ochrany práv a svobod Dodavatele v případě obhajoby budoucích právních nároků vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Odběratelem a Dodavatelem a Oprávněného zájmu pro účely marketingu. DOBA ULOŽENÍ-ACHIVACE Osobní údaje jsou uloženy po dobu 3 let v případě registrace prostřednictvím webového formuláře na stránkách www.moravazprvniruky.cz a úmyslu uzavřít kupní smlouvu, a před uzavřením kupní smlouvy na žádost Odběratele, nebo uložení na dobu 10 let od ukončení smlouvy, pokud tomu nebrání jiný právní titul uchování osobních údajů. PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM STRANÁM. Odběratel bere na vědomí, že osobní údaje zpracované na základě uvedených účelů zpracování mezi Odběratelem a Dodavatelem mohou být předány: Zpracovatelům osobních údajů, kterých Dodavatel používá pro zpracování (cloud, IT). Externím zpracovatelům poskytujících účetní, daňové, právní poradenství a služby. Dalším subjektům pro splnění právní povinnosti, která se vztahuje na Dodavatele a u nichž to připouští i právní předpis. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ Odběratel bere na vědomí, že v souvislosti s právními základy zpracování osobních údajů, mu náleží následující práva: Právo na přístup k osobním údajům, zejména k účelu zpracování dotčených kategorií osobních údajů a době uložení. Právo podat stížnost u dozorového úřadu. Právo na opravu osobních údajů, včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu. Právo na výmaz, pokud tomu nebrání jiný právní titul. Právo na omezení zpracování osobních údajů. Právo na přenositelnost osobních údajů. Právo vznést námitku. PROHLÁŠENÍ O ZABEZPEČENÍ ZPRACOVÁNÍ Dodavatel prohlašuje, že při shora popsaném zpracování údajů a vyplývajících účelů zpracování osobní údajů s přihlédnutím ke stavu techniky a vynaloženým nákladům na provedení povahy, rozsahu a účelům zavedl v době určení prostředků pro zpracování a době zpracování, vhodná technická a organizační opatření pro ochranu osobních údajů před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.
Ochrana vašich údajů je pro nás důležitá a považujeme ji za samozřejmost. A protože "co je psáno, to je dáno", prosíme, čtěte: